iRetire

iRetire

ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า "เกษียณ"
iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

ผลประโยชน์
• รับเงินบำนาญต่อปีสูงสุด  20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5)
• รับความคุ้มครองในช่วงก่อนรับบำนาญ  200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง  200,000 บาท*

สิทธิประโยชน์
รับทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ: 
iRetire 1 : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
iRetire 5 : ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5) โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีเพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ

รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (เฉพาะช่วงก่อนรับบำนาญ)

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท* (สำหรับแบบประกันบำนาญ)

*เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ iRetire (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท สำหรับประกันแบบบำนาญ แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี จะต้องเป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 ดังนี้ 1. เป็นกรมธรรม์แบบบำนาญที่กำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป 2. มีการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเป็นรายงวดสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดช่วงอายุการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุ 55 ปี - 85 ปี และมีการชำระเบี้ยครบถ้วน


Powered by MakeWebEasy.com