คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

- ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- ใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

- ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)

- ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

- บันทึกถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนามรณบัตร
- ใบรายงานแพทย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยทำการรักษาก่อนเสียชีวิต
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ(ทั้งข้อรับแจ้งและข้อกลับจากตรวจการเกิดเหตุ)
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
- รูปถ่ายและแผนที่การเกิดเหตุ(ถ้ามี)
- เอกสารอื่น เช่น ข่าวจากสื่อต่างๆ

- บันทึกถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนามรณบัตร
- ใบรายงานแพทย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยทำการรักษาก่อนเสียชีวิต
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

บริษัทฯ ไม่รับชำระเบี้ยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันใดๆ ของบริษัทโดยตรง ขอให้ใช้ใบนำฝากแบบพิเศษ สามารถติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

การชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7Eleven) หรือ ห้างเทสโก้โลตัส ได้ทุกสาขา (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รายละเอียดดังนี้
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
- ชำระผ่านห้างเทสโก้โลตัส ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

- สอดบัตร ATM และเข้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
- เลือก “บริการอื่น ๆ” -> “บริษัทประกัน” -> “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” แล้วเลือก “ออมทรัพย์ /กระแสรายวัน” (บัญชีของลูกค้า)
- ใส่หมายเลขกรมธรรม์ หรือเลขที่ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวปีแรก
- เก็บสลิปการชำระเงินค่าเบี้ยประกันไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนำส่งสลิปเข้ามาบริษัทฯ เพื่อบันทึกรับเบี้ยเข้าระบบ

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารธนชาต

เช็คต้องผ่านการเรียกเก็บจึงจะอนุมัติรับประกันได้ โดยเช็คภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลา 3 วันทำการและเช็คต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ

เช็คมีอายุ 6 เดือน, แคชเชียร์เช็คไม่มีวันหมดอายุ

เช็คจะต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ชำระเช็คแทนกันได้เฉพาะพ่อ-แม่-บัตรหรือ สามี-ภรรยาเม่านั้น หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันโดยให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยทุกครั้ง

- รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แผนกรับชำระเบี้ยได้รับเช็ค(เฉพาะปีต่ออายุ)
- ให้นำฝากเช็ค 1 ฉบับ / 1 กรมธรรม์ เท่านั้น (ห้ามนำเช็ค 1 ฉบับ ชำระมากว่า 1 กรมธรรม์)
- หากชำระด้วยดร๊าฟท์ของบริษัทฯ จะต้องมีจดหมายยินยอมลงนามโดยผู้ขอเอาประกันแนบมาทุกครั้ง (ผู้เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

ระบุชื่อผู้รับในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ” และสั่งจ่าย ปณ.นานา กรุงเทพฯ

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต บริษัทสามารถรับบัตรเครดิตของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

ประเภทบัตรเครดิต
VISA
MASTER CARD
JCB CARD
AMEX CARD

นำบัตรเครดิตมารูดชำระได้ที่ สำนักงานใหญ่ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เอกสารที่ต้องดำเนินการมีดังนี้
- หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันภัยหักผ่านบัตรเครดิต
- สำเนาหน้าบัตรเครดิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย

ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ต้องดำเนินการมี ดังนี้
- ใบคำขอใช้บริการ
- หนังสือยินยอมหักบัญชีธนาคาร
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ลูกค้าชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ทางบริษัทจะให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

โดยระบุชื่อบัญชี 
“บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝากแบบพิเศษ หรือ ใบชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการของแต่ละธนาคาร

สามารถตรวจสอบข้อความในใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้ว่า สามารถใช้เป็นเอกสารในการยื่นลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เนื่องจากเงื่อนไขของการลดหย่อนบางแบบประกันภัยมีรายละเอียดมากกว่าที่จะระบุในใบรับเงินฯ ได้

สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ ในปีที่มีการชำระเบี้ยประกัน นั้น ๆ โดยทั่วไปผู้เอาประกัน ต้องชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้ตรงรอบปี ที่ผู้เอาประกันสามารถยื่นเสียภาษีได้

คำตอบ: ส่งตัดรอบแรกในวันที่ 25 ของเดือน กรณีที่ไม่สามารถทำรายการตัดเงินในบัญชีได้ทุกเงื่อนไข บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

คำตอบ: บริษัทจัดส่งใบเสร็จรับเงิน (ทุก Mode ชำระ) ไปให้ลูกค้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับการชำระเบี้ยประกัน

คำตอบ: บริษัทจะส่งออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

คำตอบ: ตามเงื่อนไขการรับคืนเงินกู้ ผู้เอาประกันต้องชำระยอดเข้ามาไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ณ.วันที่ชำระ มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำเบี้ยมาเข้าระบบได้

คำตอบ: บริษัทจะส่งตัด 2 รอบใน 1 เดือน กรณีที่ไม่สามารถทำรายการตัดเงินในบัญชีได้ทุกเงื่อนไข บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

คำตอบ: ใช้ใบนำฝากแบบพิเศษ สามารถติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

คำตอบ: หากไม่เรียกเก็บ 2 งวด ในระหว่างที่รอผลตรวจสอบลายเซ็นกลับจากธนาคาร (ใช้เวลา 2 เดือน) อาจทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครองได้

คำตอบ: ต้องเป็นบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

คำตอบ: สาขาพญาไท, สาขาพัทยา, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี

คำตอบ: ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทางบริษัทจะทำการประสานงานไปกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้เฉพาะวันทำการเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com